Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker

Skjøtsel av slåttemark i Maridalen

Restaurerte slåtteenger i Kirkebyhagen. Foto: Tor Øystein Olsen
Maridalens Venner har restaurert verdifulle gamle slåtteenger i Kirkebyhagen, bak jordene til Kirkeby. Merk store gamle askekaller i løvenga. Foto: Tor Øystein Olsen 2005.

I norsk naturvern er det vanlig å skille mellom vern av natur i naturtilstand, og vern av kulturbetinget natur, der vernemotivet er en bestemt kulturtilstand, f.eks. en hevda og artsrik slåtteeng. Slike slåttemarker er avhengig av riktig skjøtsel dersom vi skal ta vare på formålet med vernet. Les om verdifulle slåttemarker i Maridalen her.

De første tiårene av en gjengroingssuksesjon er preget av stor blomsterprakt og høyt biologisk mangfold. I neste fase, der skogen lukker seg, synker imidlertid det biologiske mangfoldet raskt og landskapet mister sin åpne karakter og dermed sine fremste estetiske kvaliteter. Gjengroingen av kulturlandskap truer mangfoldet av arter. Om lag halvparten av truede og sjeldne arter er knyttet til ulike former for kulturmark. Vern av biologisk mangfold forutsetter derfor ikke bare vern av såkalt uberørt natur, men også vern av kulturmarker, samt kunnskaper om hvordan vi skal skjøtte dem.

Maridalens Venner restaurerer slåttemark i Maridalen
Slåtteeng ved Kirkeruinene. Foto: Helge VikenMaridalens Venner restaurerer og utfører årlig pleie av slåttemarker i Maridalen.

Sammenligne bilder av Kirkebyhagen i 1995 og 2005
Kirkebyhagen 2005. Foto: Tor Øystein Olsen

Kulturlandskapet i Maridalen er, som i de fleste andre verneverdige kulturlandskap i Norge, under sterk gjengroing. Hastigheten på gjengroingsprosessen illustreres av at den gjengrodde Kirkebyhagen under Nedre Kirkeby gård i 1993 ble forslått som verneverdig edelløvskog.


dot
Skötselplan för slåttermark i Maridalen (1998)
Les Maridalens Venners skjøtselsplan for slåttemarker i Kirkebyområdet, utarbeidet av Henrik Holmberg i 1998, som pdf-fil. Denne skjøtselsplanen er vedlagt forvaltningsplanen.
Rapporter fra Bioreg 2020

dot
dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349