Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Rapporter

Oversikt over rapporter

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune

Høitomt, T og Brynjulvsrud, J.G. 2020. Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune. BioFokus-notat 2020-72. Stiftelsen BioFokus. Oslo.


Insektrapport 2014
Insektrapport 2014

Elven, H. og Hansen, L.O. 2014. Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune V. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Rapport nr. 40, 1-113.


Insektrapport 2011
Insektrapport 2011. Forside.

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo har registrert utvalgte insektarter i Maridalen. Her er rapporten for 2011.


Insektrapport 2008
Insektrapport 2008

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo har registrert utvalgte insektarter i Maridalen. Her er rapporten for 2008.


Insektrapport 2007
Insektrapport 2007

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo har registrert utvalgte insektarter i Maridalen. Her er rapporten for 2007.


Rapport av Per Nilsen
En bynær bygd; Kulturminner og kulturlandskap i Maridalen

Utgitt av Oslo kommune, avdeling for natur og forurensning, Miljøetaten og Byantikvaren, 1992.


Rapport av Kelvin Ekeland
Maridalen; Synpunkter på åtgärder; Skjøtsel av kulturlandskap

Utgitt av Oslo kommune, Etat for miljørettet helsevern, 1992


Redaktør Kjell Sandaas
Våre sårbare kulturlandskap; med eksempler fra Maridalen

Utgitt av Oslo kommune, Etat for miljørettet helsevern og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, 1993.


Rapport av Øyvind H. Rustan & Cees Bronger
Maridalen; Botanisk undersøkelse av verneverdier

Utgitt av Oslo helseråd, kontoret for natur- og miljøvernsaker, 1984.


Lise Økland 1987
Maridalen – landskapets estetiske kvaliteter og opplevelsesverdier
Lise Økland 1987

Rapport av Stein Flatby
Verdifulle kulturlandskap i Oslo og Akershus fylker; Oversikt over prioriterte områder

Utgitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen, 1994


Hammeren kraftverk 75 år

Rapport av Sissel Riibe og Henning Weyergang-Nielsen, NVE
Kraftoverføringens kulturminner

Utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat, 2010. NVE-rapport nr. 17 – 2010.


Av Ann Norderhaug
Maridalen: Verneverdier og golfbaneanlegg.
Maridalen: Verneverdier og golfbaneanleggUtgitt av Norsk institutt for naturforskning 1990. NINA Utredning 012.

Institutt for folkelivsgranskning Universitetet i Oslo. Thora Margrethe Holmen
Kulturminner i Oslomarka 1973
Kulturminner i Oslomarka

Av Asbjørn Moen og Tor Øystein Olsen
Oversikt over flora og vegetasjon innen Slåttemyra naturreservat i Nittedal, Akershus; med skisse til skjøtselsplan
Slåttemyrrapport forside

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Vitenskapsmuseet, Botanisk notat 1997-5.


Rapport av Even Woldstad Hanssen
Forslag til handlingsplan for myrflangre Epipactis palustris (L.) Crantz 2011–2015
Hndlingsplan myrflangre forside

Utgitt av Norsk Botanisk Forening; Rapport 2-2011.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349