Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Vegetasjonsanalyser på Slåttemyra

Vegetasjonsanalyser på Slåttemyra

Det er velkjent og generelt akseptert at gjentatt analyse av faste prøveflater er en god metode ved studier av vegetasjonsendringer over tid. På Slåttemyra er det lagt ut 41 ruter på 3 m x 3 m, som er blitt undersøkt siden 2000 (1996).

Faste prøveflater er da også mye brukt ved naturovervåking, og ved studier av vegetasjonsutvikling ved endret naturbruk. På gjengroende slåttemark kan vegetasjonsendringene studeres over tid i faste prøveflater; dessuten kan en gjennom å gjenoppta slått gjenskape det gamle slåttelandskapet. Ved å legge ut prøveflater som slås med regelmessige intervaller (f.eks. hvert år, annethvert år, tredjehvert år osv.) ved siden av prøveflater som er overlatt til gjengroing, kan ulike slåtte- og gjenvoksningsfaser studeres samtidig, på samme sted. Slike prøveflater gjør det mulig direkte å observere endringer i forekomst og mengde av arter. Før restaurering og skjøtsel settes i gang på gjengroende kulturmark er det viktig å få lagt ut faste prøveflater. Ved at et utvalg av faste prøveflater blir skjøttet, mens andre overlates til gjengroing, kan en i framtida direkte sammenligne ulike kulturfaser. I forbindelse med utredningsarbeid for overvåking av biologisk mangfold for ulike naturtyper i Norge (Direktoratet for naturforvaltning 1995), er det for myr foreslått at overvåking av tradisjonelle slåttemyrer gis høy prioritet. Her er det aktuelt å knytte Slåttemyra til et nettverk av overvåkingsområder. For Slåttemyra vil i så fall overvåking av sjeldne orkidéer være en viktig del, i tillegg til en generell overvåking av gjengroing.

På Slåttemyra er det lagt ut faste prøveflater. Målsettingen har vært å legge ut prøveflater som slås med regelmessige intervaller (hvert år, annethvert år, tredjehvert år), og andre flater av samme type, som overlates til gjengroing. Prøveflatene prøver å fange opp mangfoldet av vegetasjonstyper, ulik helling, eksposisjon, fuktighetsforhold, myrkant/myrflate og næringsforhold. Vegetasjonsanalyse, høydemåling og registrering av antall individer for utvalgte arter, gjennomføres over lengre tid.

I 1996 ble det lagt ut 6 fastruter, og disse ble vegetasjonsanalysert av professor Asbjørn Moen og Tor Øystein Olsen. Fylkesmannen bidro i 2000 med økonomiske midler og engasjerte Tor Øystein Olsen til å følge opp fastrutene som ble lagt ut sommeren 1996. 35 nye fastruter ble også lagt ut sommeren 2000, og til sammen 41 ruter (13 av disse er i gjengroingsområder) på 3 m x 3 m har vært vegetasjonsanalysert siden 2000. Dette arbeidet vil pågå i de kommende år. Faglig ansvarlig for dette arbeidet er professor Rune Halvorsen, Universitetet i Oslo.

Nedenfor finner du en oversikt over utførte vegetasjonsanalyser.


Les også:

Telling av orkideer i 41 fastruter fra år 2000

Estimering av antall myrflangreskudd på Slåttemyra i 2019

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune

Insektundersøkelser på Slåttemyra 2016

Insektundersøkelser i Maridalen og på Slåttemyra

Om viktigheten av langtidsserier ved overvåking av slåttemyrer i hevd

Flybilder, satelittbilder og kart fra Slåttemyra

Bilder før og etter rydding av Slåttemyra

Drøfting og analyse av vegetasjonsendringer innenfor 41 analyserte ruter fra år 2000

Kommentarer til vegetasjonsanalyser på Slåttemyra 2000–2013

Vegetasjonen på Slåttemyra

Om sletting av tuedannende arter, tuer og ujevnt bunnsjikt i slåttemyrvegetasjon

Slåttemyras kulturhistorie

Oversikt over flora og vegetasjon innen Slåttemyra naturreservat i Nittedal, Akershus; med skisse til skjøtselsplan

  application/octet-streamVegetasjonsanalyser 2000–2022.xlsx
image/tiffKart fastruter.tif
application/octet-streamSkjøtsel ruter.xlsx
application/octet-streamVegetasjonsanalyser Moen 1970 og Moen-Olsen 1996–97.xlsx
application/octet-streamRuteanalyser_moser2021-2022.xlsx
application/octet-streamPresentasjon Slåttemyra Asbjørn Moen 20140225.pptx
image/gifKart over fastrutene
image/jpegA.Moen hilsen 2014.jpg
text/htmlTelling av orkideer i 41 fastruter fra år 2000
text/htmlEstimering av antall myrflangreskudd på Slåttemyra i 2019

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349