Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Slåttemyra i Nittedal ble diskutert i Stortinget
Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold. Debatt 23. mai 2016

Slåttemyra i Nittedal ble diskutert i Stortinget

Les om saken her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64248

Per Olaf Lundteigen (Sp) [13:20:40]: "[...] Hvis en så skal verne arealer, er det riktig å ta arealene ut av produksjon, men da må vi har et klart formål, og det må være vitenskapelig. Og når man har et klart formål, kan man ha en forvaltningsplan som kan følges opp, og det kan følges opp av folk i et evighetsperspektiv, for dette er meget krevende.

Representanten Elvestuen vet litt om forvaltning av slåttemyrer – en gammel driftsform. Det kreves utrolig stor kunnskap for å vedlikeholde denne eldgamle driftsformen, for å ta vare på det. Det skjer i svært liten grad i dag. Det som er det triste, er at vi nå går inn for prosentmål. Hvor er representanten Gundersen eller representanten Werp fra Høyre i dag? De er vekk, og det er ingen tilfeldighet.

Etter Senterpartiets syn er det grunnleggende feil å kjøre på et prosentvern og slå seg på brystet og si at en er så og så flink, i stedet for at en har et vitenskapelig basert vern, hvor en vet hva en driver med. En må vite hva en driver med – på dette området som på andre områder.

Det er trist at Fremskrittspartiet og Høyre har forlatt dette og blitt med på prosentvern. Det er trist.

Jeg er stolt av at vi skal ta vare på de sjeldne artene. Hvis vi får de sjeldne artene fram til eierne, får en respekt for det, og en tar naturlig vare på det. Hvis vernet er basert på føleri og synsing, sånn som det utvikler seg i dag, får en ikke respekt, og da går det dårlig når det gjelder det som virkelig er kjernen, nemlig sikring av det biologiske mangfoldet."

Ola Elvestuen (V) [13:31:54]: "[...] Til representanten Lundteigen: Ja, jeg er veldig klar over hvor mye arbeid som kreves for å ivareta en slåttemyr, og hvor mye kunnskap man må ha for å ivareta en slåttemyr. Det er ingen tvil om at det vernet vi skal ha i Norge – og det er gjennomgående også i meldingen – er det kunnskapsbaserte vernet. Det vi gjør med denne meldingen, er ikke å sluttføre et arbeid. Er det noe vi gjør nå, er det å igangsette et arbeid på veldig mange områder. Det gjelder kulturlandskap, det gjelder skog, det gjelder handlingsplanen for sjøfugl etc. Det vi skal testes på i årene framover, er den viljen vi viser til å gjennomføre de planene og gjennomføre den politikken som vi nå vedtar. Da må vi ha en stor innsats på mange områder. For store deler av det biologiske mangfoldet handler det om å ha en god skjøtsel, en god skjøtsel med gode forvaltningsplaner for vernede områder og gode planer også for områder utenfor de vernede områdene – det tradisjonelle, enten det er landbruk eller skogbruk. Jeg ser ingen motsetning mellom de to. Tvert imot er det samspillet med det som skjer innenfor de vernede områdene, med god forvaltningsplaner, med tydelige formål, og det som er utenfor, som er nøkkelen for å få til et godt arbeid for det biologiske mangfoldet i Norge i årene framover, og for å utvikle det."

Per Olaf Lundteigen (Sp) [13:36:39]: "[...] Statsråden sa at en skulle finne arealer som utgjør 10 pst av skogarealet., men jeg er grunnleggende uenig i premisset. Vi skal finne arealer som er sjeldne, vi skal finne arter som er sjeldne, og derfor er vi en pådriver for å få penger til offentlig vitenskapelig arbeid for å dokumentere dette. Når det er dokumentert, så er det noe viktig, noe verdifullt, som de som eier det, kommer til å bli stolte av og dermed vil ta vare på. Kulturen blir ødelagt når en legger opp til et slikt prosentvern, og det er ganske trist. Nå er det viktig at vi får en debatt framover, utenfor denne sal, om hvorfor det skal vernes – hva er grunnlaget for vernet?

Representanten Elvestuen vet – glimrende – om slåttemyrene, som er et elegant eksempel på hva vi her står overfor. Det er gamle driftsmetoder, som en da finner ut at en skal ta vare på framover. Det koster skjorta å ta vare på det, og det som er det triste, er at statsråden ikke bevilger penger til det når det kommer til praksis. Det er mye snakk og veldig lite praksis, og det må vi se å få slutt på."

Per Olaf Lundteigen (Sp) [13:45:48]: "[...] Men hovedpoenget som jeg ønsket å få fram, er at Senterpartiet setter kvalitet og det vitenskapelige først. Det er det som er det sentrale, det er det som må være det sentrale ved vernet, at det som er vitenskapelig dokumentert, sjeldent og viktig å ta vare på, må vernes, og så må det lages en verneplan som sikrer det formålet, og den verneplanen skal sikre det for all tid. Det som er Riksrevisjonens påpekning hittil, er at departementet verner mye, men har ikke noe klart formål og har ingen oppfølging. Slåttemyra er et glimrende eksempel på det. Så lenge det ikke blir noen forandring i praksis på dette punktet, er det viktig å fortsette denne diskusjonen, at det altså er kvalitet som kommer foran prosent. Det må være framtida."

Ola Elvestuen (V) [13:48:50]: "[...] Så er det helt riktig, som Lundteigen sier, at Slåttemyra er et veldig godt eksempel, og vi snakker om den samme Slåttemyra, den er i Nordmarka, og den koster. Venstre har vært villig til å prioritere den, for det er Oslo kommune som betaler for det arbeidet som må gjøres der, det er ikke staten. Det vi trenger å gjøre, er å bli mye mer opptatt av hva vi verner for, og ikke hva vi verner imot, og da må vi legge innsatsen inn på å ivareta det vi verner for. Det er gjerne andre områder enn skogvernet, der det er et mye bredere vern, og der vi må ha en helt annen innsats i årene framover."


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349