Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Skjøtsel > Beitemark >  Rydding av beitemark i Maridalen
Skjervenhagen, Brennengahagen og Øvre Kirkebyhagen

Rydding av beitemark i Maridalen

Maridalens Venner ønsker å bidra til at de mest prioriterte gjengrodde (og tilplantede) beitemarkene i Maridalen blir restaurert og tatt i bruk: "Prosjekt Skjervenhagen, Brennengahagen og Øvre Kirkebyhagen".

"Prosjekt Skjervenhagen, Brennengahagen og Øvre Kirkebyhagen"

Mål: Ferdig ryddet og inngjerdet, og klar for beiting i løpet av våren 2005!

Beitemark på Låkeberget

Inngjerdet beitemark på Låkeberget, vestre del av den framtidige Brennengahagen. Merk skogen helt til venstre i bildet. Dette vil bli østre del av Skjervenhagen. Foto: Tor Øystein Olsen 

Bakgrunn:
Vi ønsker å ta utgangspunkt i, og prøver å realisere, anbefalinger fra "Områdetiltak Maridalen", Oslo kommune, 1999 - 2003. I dette utvalget (alle offentlige etater vedrørende Maridalen var med i dette utvalget, samt representanter for bøndene) utredet de:

 • Kulturlandskap og vannkvalitet, og
 • Kulturlandskap og verneplanen for Maridalen; hvor de har hatt fokus på rydding av a) randsoner mot dyrkamarka, og b) rydding av tre utvalgte beitområder:

Maridalens Venner ønsker å bidra til at Skjervenhagen, Brennengahagen og Øvre Kirkebyhagan blir ferdig ryddet og restaurert, og klar for beiting i løpet av våren 2005. Vår målsetting er at disse gjengrodde og delvis tilplantede beitemarkene blir restaurert og tatt i bruk i løpet av våren 2005.

 1. Skjervenhagen, Skjerven gård (landskap):
  Dette området ligger nordvest for Låkeberget, og er avgrenset av Maridalsveien både mot sør og vest. Helt i sør og sørvest var dette tidligere dyrkamark under Nordre Låkeberget, mens resten var beitemark under Skjerven gård, og hele dette arealet ble tilplantet med gran på 40-tallet. En restaurering vil innebære at grana blir tatt ut (fordi gran verken vegetasjonsmessig - gir uønsket lyngvegetasjon - eller kulturhistorisk hører heime i en velhevdet havnehage), noen furutrær kan stå (der det er berg i dagen), samt spredte løvtrær i alle aldre, unntatt osp og gråor, som gir dårlig feltsjikt. All kvist fjernes umiddelbart etter avvirkning, for å hindre uønsket gjødslings- og kveleeffekt, og for å hindre at jordmonnet blir for surt fra de seint nedbrytbare grannålene. Kvist som råtner vil favorisere typiske konkurransesterke hogstfeltarter, som vil skygge ut, og forsinke den ønskede vegetasjonen til et framtidig beite. Grankvist som ikke fjernes mens baret er grønt, vil gi en tykk matte av grannåler som brytes langsomt ned i en sur råhumus. Dette vil forsinke omdanningen av jordsmonnet fra barskogens podsolprofil til beitemarkas brunjordsprofil. Jordsmonnet til en velhevdet beitemark består av moldaktig brunjord, med stor tilgang på næringsstoffer og høy biologisk aktivitet, i motsetning til den sure råhumusen.

  Området vil i framtida beites av Skjerven gård, og vil gi et fantastisk utsyn fra Låkeberget mot Hammeren og fra Maridalsveien mot Maridalsvatnet. Artsliste utarbeides.

 2. Brennengahagan, Store Brennenga gård, Store Brennenga (landskap):
  Gammel gjengrodd beitemark til Store Brennenga gård. Havnehagen ligger mellom Låkeberget og Store Brennenga. Denne bør restaureres (fjerne all gran, la noen furu stå igjen, samt skape et mangfold av spredte lauvtreslag, unntatt osp og gråor). All kvist fjernes umiddelbart etter avvirkning, for å hindre uønsket gjødslings- og kveleeffekt fra kvisten, og for å hindre at jordmonnet blir for surt fra de seint nedbrytbare grannålene. Dette vil gi et storslått utsyn fra Låkeberget mot nordøst utover Maridalsvatnet mot Sander gård. Artsliste utarbeides.

 3. Øvre Kirkebyhagen, Øvre Kirkeby gård (artsrikt):
  Teigen ligger nord for Øvre Kirkeby og er avgrenset av ferdselsvei mot Greveveien i vest og av Greveveien i nord. Havnehagen bør restaureres (fjerne all gran, la noen furu stå igjen, samt skape et mangfold av spredte lauvtreslag, unntatt osp og gråor). All kvist fjernes umiddelbart etter avvirkning, for å hindre uønsket gjødslings- og kveleeffekt fra kvisten, og for å hindre at jordmonnet blir for surt fra de seint nedbrytbare grannålene. Det bør utarbeides en skjøtselsplan for hele beiteområdet (inneholder interessante vegetasjonstyper), slik at planmessig restaurering kan fullføres. Artsliste av høyere planter er tatt opp, slik at artsutviklingen kan følges.

Momenter:

 • Restaurering av storslåtte beiteområder som synes
 • Får et "helt nytt Maridalen", med fantastisk utsikt i "alle retninger"
 • Landskapet blir lesbart og forståelig; erstatter gjengrodd og tilplantet gammel kulturmark (og delvis tidligere dyrkamark) med beitemark
 • Ny havn i tilknytning til gårder (Skjerven og Store Brennenga) som har dyr (sau og hest), og er motivert
 • Enighet om dette prosjekt i Oslo kommune i 2001 (ikke Maridalens Venners idé)
 • Ikke alminnelig hogst som trenger hogstmelding og høring; dette er restaurering av kulturmark i samsvar med Forvaltningsplanen, som skal godkjennes av forvaltningsmyndighet
 • Kollektivt gode: "Verdien av beitehagen er større enn verdien av granskogen"
 • Mindre forurensning: Flytter de samme dyra fra fulldyrka beite til gammel havn
 • Informasjon: Lage informasjonstavle ved Låkeberget om "Prosjekt Skjervenhagen og Brennengahagen"

Les mer om verdifull kulturmark her:

  application/octet-streamKulturmark

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349