Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Norsk Naturarv inn i statsbudsjettet 2018
Budsjettforlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Norsk Naturarv inn i statsbudsjettet 2018

Utdrag fra innstillingen fra energi- og miljøkomiteen, 7. desember 2017:

"Komiteen viser videre til det viktige arbeidet Stiftelsen Norsk Naturarv gjør for skjøtsel, bevaring og formidling av landets naturarv. Komiteen har merket seg at Stiftelsen Norsk Naturarv over flere år har hatt et samarbeid med Naturhistorisk museum i Oslo.

Komiteen har merket seg at dette samarbeidet i stor grad har fokusert på studier av insekter og har bidratt til funn av flere nye arter.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti foreslår at kap. 1400 post 70 økes med 750 000 kroner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett i Prop. 1 S (2017–2018), slik at Stiftelsen Norsk Naturarvs arbeid med bevaring av norsk natur kan opprettholdes."

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 7. desember 2017

Ola Elvestuen
leder


Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen): Saksgangen og vedtak i Stortinget 13.12.2017.


Stortinget er Norges folkevalgte parlament og vedtar dermed budsjett, lover og planer og retningslinjer for statens virksomhet og virkeområde, se http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_politiske_system. Se også maktfordelingsprinsippet: Ifølge maktfordelingsprinsippet bør statsmakten fordeles på tre uavhengige institusjoner: den lovgivende myndighet hos en folkevalgt forsamling (Stortinget), den utøvende myndighet hos Kongen/regjeringen og den dømmende myndighet hos domstolene.

De tre statsmaktene har ulike oppgaver. Stortinget er den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Det vil si at Stortinget vedtar Norges lover, bevilger penger over statsbudsjettet og kontrollerer at regjeringen følger opp Stortingets vedtak.


Maridalens Venner gratulerer stiftelsen Norsk Naturarv – ved leder Torbjørn Røberg – og viser til det gode samarbeidet med Naturhistorisk museum og stiftelsen Norsk Naturarv gjennom utførte insektundersøkelser i Maridalen i årene 2007, 2008 og 2009, der vi bidro til sammen med kroner 150 000. Disse undersøkelsene ble ledet av entomolog Lars Ove Hansen, Naturhistorisk museum.

Konkrete resultater av disse undersøkelsene, som berører Maridalen, finnes blant annet her:

http://maridalensvenner.no/naturgrunnlag.26143.no.html

http://maridalensvenner.no/rapporter.243126.no.html

I 2016 gjennomførte også Naturhistorisk museum, ved Lars Ove Hansen, insektundersøkelser på Slåttemyra, et arbeid som ble støttet økonomisk av Maridalens Venner.

Lars Ove Hansen har også bidratt med to årsskrifter: Årsskrift 2010; Insektlivet i Maridalen og Årsskrift 2015; Pollinerende insekter i Maridalen.

 


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349