Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker


   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Markaloven >  Markaloven – hva er Stortingets flertallsvilje?
Hvordan tolke en lov:

Markaloven – hva er Stortingets flertallsvilje?

Det er maktfordelingsprinsippet (statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende) som legges til grunn for forståelsen av alle lovene, også markaloven.

Stortinget er Norges folkevalgte parlament og vedtar dermed budsjett, lover og planer og retningslinjer for statens virksomhet og virkeområde, se http://no.wikipedia.org/wiki/Norges_politiske_system. Ut fra dette prinsippet kan en på generelt grunnlag si at framlagte og vedtatte lovdokumenter har følgende rangering:

  1. Selve lovteksten som er vedtatt av Stortinget (Se: http://lovdata.no/all/hl-20090605-035.html)
     
  2. Flertallsmerknader fra energi- og miljøkomiteen (Se: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2008-2009/inno-200809-058/)
     
  3. Merknader til de enkelte bestemmelser i Ot.prp. nr. 23, dvs. kapittel 4, dersom Stortinget ikke har sagt noe annet, se punkt 2 (Se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-23-2008-2009-.html?id=541061)
     
  4. Generelle merknader i Ot.prp. nr. 23, dvs. øvrige kapitler, forutsatt at Stortinget ikke har sagt noe annet, se punkt 2.

Presiseringer fra Miljøverndepartementet har også betydning, dersom dette ikke er nevnt i ovenstående dokumenter. Følgende rundskriv er sendt ut: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2009/t-309-iverksetting-av-markaloven.html?id=577064.

Uttalelser fra Stortingets talerstol (representanter fra flertallet) kan til nød også brukes (se http://www.stortinget.no/Global/pdf/Referater/Odelstinget/2008-2009/o090402.pdf). Siden Erik Solheim (med Heidi Sørensen som statssekretær) fremdeles er statsråd, kan han konfronteres og ansvarliggjøres for sine uttalelser fra Stortingets talerstol, i brev og i media forut for stortingsbehandlingen (dette ble uaktuelt fra og med 23. mars 2012).


Retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka (KLD 16.02.2015)

Disse retningslinjene gjelder for kommunenes, fylkesmennenes og Klima- og miljødepartementets saksbehandling av tiltak knyttet til anlegging av stier og løyper i Marka etter lov av 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende områder (markaloven) § 9

Følgebrevet kan leses her.

  application/pdfLovtolkning-Stordrange12012010.pdf
application/mswordFlertallsmerknader Stortinget markaloven.doc
application/pdfSpørsmål og svar fra Stortinget til og fra MD
text/htmlMarkaloven; hva ble endret av Stortinget?

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349