Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker


   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Markaloven >  Marka for alle!
Opprop til miljøvernminister Erik Solheim:

Marka for alle!

2010-04-23

Markaloven sier at Marka skal være for alle. For å sikre dette må det etableres en forvaltning som er i samsvar med loven.

Markaloven trådte i kraft 1. september 2009. Nå skal bestemmelsene i loven tolkes og brukes slik Stortinget forutsatte ved behandlingen av loven. Vi ser flere eksempler på saksbehandling fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som ikke er i samsvar med det Stortinget la til grunn. Fylkesmannens uttalelser bidrar til forvirring og skaper usikkerhet for tiltakshavere og kommunal behandling.

I dette oppropet vil vi minne om lovens formål og Stortingets intensjon med loven, og be miljøvernministeren sørge for at fortolkningen og praktiseringen av loven blir i samsvar med lovens formål og de klare forutsetningene Stortinget la til grunn i sitt lovvedtak.

Markalovens formål (§ 1): "Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål."

1. MARKA FOR ALLE

Stortingsflertallet, alle unntatt FrP 1), mente "at markaloven må sikre en flerbruksforvaltning av Marka mellom ulike interesser som friluftsliv, idrett, bevaring av natur- og kulturmiljø med kulturminner, bærekraftig næringsvirksomhet og etablert bosetting." "Derfor er det et viktig mål at Marka blir brukt av flest mulig."

Vi vil peke på at den etablerte bosettingen, aktiv bruk av hyttene, utnyttelse av gamle plasser og videreutvikling av et aktivt landbruk i stor grad er det som vil kunne ivareta kulturlandskapet og kulturminnene samt hindre gjengroing i Marka. Derfor må praktiseringen av markaloven bli slik at de som utøver disse aktivitetene får bo- og bruksvilkår på linje med øvrige innbyggere i dagens samfunn.

2. AKTIV BRUK TIL BESTE FOR FOLKEHELSEN

Det samme stortingsflertallet poengterte videre at det "vil gjennom balansert flerbruk varig sikre Marka til beste for folkehelsen i omkringliggende områder, fysisk så vel som mentalt, kvalitativt så vel som kvantitativt. Gode naturopplevelser er særdeles viktig for vår mentalhygiene."

Stortinget har lagt meget klare føringer for at loven skal bidra til en aktiv bruk til beste for folkehelsen. Når målet er at "Marka blir brukt av flest mulig", må det også omfatte alle aldersgrupper samt personer med særlig behov for tilrettelegging og tilgjengelighet. Det må tilstrebes en universell utforming med god og omfattende tilrettelegging, spesielt i randsonen.

3. ALLSIDIG BRUK DET BESTE VERN

Det samme stortingsflertallet viste til at "både idrett og friluftsliv er i konstant endring i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig. Kommende generasjoner vil ikke verken drive idrett eller friluftsliv på samme måte som våre foreldre gjorde det, eller på samme måte som vi i dag er aktive i naturen. Flertallet vil understreke at bruk av Marka er det beste vern. Når en ny lov skal vedtas, mener flertallet at det er viktig at den både ivaretar hensynene til fremtidens friluftsliv, unike naturopplevelser, rekreasjon og aktivitet til alle dem som sogner til Oslo-området. Samtidig må ikke loven fryse tilbudet i Marka uten en naturlig utvikling både av friluftsliv og idrett som hører hjemme der." Flertallet er også "opptatt av at barn og unges meninger skal tas hensyn til i forvaltningen av den videre praktiseringen av markaloven, jf. FNs Barnekonvensjon. Barn og unge er en viktig brukergruppe, som har rett til å bli hørt."

For det store flertall vil tilretteleggingen i randsonen være det mest avgjørende for hvor attraktiv og omfattende bruken av Marka vil bli. Det gjelder ikke minst for barn og unge, våre framtidige markabrukere. De kan ikke kjøre bil, og de rekker ikke å benytte tilbudet til lek og idrett etter skoletid dersom det ligger for langt unna. Dette poengterte flertallet, alle unntatt FrP og Høyre, da de formulerte:

"Det vil for eksempel kunne innpasses større anlegg i tilknytning til eksisterende anlegg enn i områder som ikke er bebygd. Det vil på samme måte kunne innpasses mer i ytterkanten av Marka enn dypt inne i Marka." "Dette flertallet understreker at det selvsagt skal være rom for opprustning, utbygging og videreutvikling av idrettsanlegg. Utendørs vintersportsanlegg er generelt en type anlegg som vil kunne falle inn under lovens formål." "Dette flertallet mener at markastuer og enkle serveringssteder er viktige for å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal derfor ikke være til hinder for utvidelse av eksisterende markastuer, enkle serveringssteder og bygging av nye slike, dersom dette er nødvendig for å tilrettelegge for friluftsliv eller idrett."

Stortinget har dermed klart formulert at loven ikke skal være konserverende, men tvert om virke dynamisk og tidsriktig i forhold til bruken av Marka.

Vi ber miljøvernministeren sørge for at fortolkningen og praktiseringen av loven blir i samsvar med lovens formål og de klare forutsetningene Stortinget la til grunn i sitt lovvedtak.

Skjerven, 21. januar 2010

Forum Marka for alle
Olav Breivik
Maridalens Venner
Tor Øystein Olsen
Maridalen Vel
Per Pedersen
Markaboer
Vegard Ulvang
Gullmedaljør i OL og VM
Bjørn Dæhlie
Øyangen Vel
Per Ole Rønning
Tryvann Skisenter AS
Anders Wassgren
Akershus Bondelag
Odd-Einar Hjortnæs
Norskog
Erling Bergsaker
Løvenskiold-Vækerø
Carl Otto Løvenskiold
Viken Skog BA
Svein Haare
 

 

FØLGENDE HAR BEKREFTET AT DE STØTTER OPPROPET:

Ordførere

Ordfører Asker kommune
Lene W. Conradi
Ordfører Bærum kommune
Odd Reinsfelt
Ordfører Oppegård kommune
Ildri Eidem Løvaas
Ordfører Ski kommune
Georg Stub
Ordfører Hobøl kommune
Håvard Jensen
Ordfører Enebakk kommune
Dag Bjerke
Ordfører Rælingen kommune
Øivind Sand
Ordfører Lørenskog kommune
Åge Tovan
Ordfører Fet kommune
Lisbeth Lofthus Gabrielsen
Ordfører Skedsmo kommune
Anita Orlund
Ordfører Gjerdrum kommune
Hanne B. von Clemm
Ordfører Nannestad kommune
Anne-Ragni A. Arntzen
Ordfører Nittedal kommune
Mette Tønder
Ordfører Lunner kommune
Anders Larmerud
Ordfører Ringerike kommune
Kjell B. Hansen
Ordfører Hole kommune
Per R. Berger
   

Stortingsrepresentanter

Stortingsrepresentant
Borghild Tenden
Stortingsrepresentant
Nikolai Astrup
Stortingsrepresentant
Peter N. Myhre
Stortingsrepresentant
Christian Tybring-Gjedde
Stortingsrepresentant
Hans Frode Kielland Asmyhr
Stortingsrepresentant
Hans Olav Syversen

Fastboende

Sørkedalen Vel
Aksel O. Hillestad
Ørfiske vel
Thor Erik Nordeng
Sørbråten Vel
Tore Andersen
Nordmarken Velforening
Anders H. Håan
   

Idretten

Norges Skiforbund
Sverre K. Seeberg
Norges Skiskytterforbund
Tore Bøygard
Norges Snowboardforbund
Cecilia Flatum
Oslo Skikrets
Petter Haakonsen
Norges Orienteringsforbund
Elin Sjødin Drange
LYN Ski
Trygve Kjølseth
Kolsås Skisenter AS
Gisle Haavaag
Bærums Verk IF
Sigurd Carson
Lommedalens IL, langr.gruppa
Per Morstad
Åsen IL
Jan Otto Snortheim
Kjelsås Langrenn
Richard Struksnes
Fossum IF
Tor Hengebøl
Sørbråten IL
Jan Ole Bjørnholt
Team Peligroso Snowboardklubb
Bjørnar Eidsmo
FlipSquard Snowboardklubb
Henrik Thorsen

Grunneiere

Norges Skogeierforbund
Helge Evju
Det Norske Skogselskap
Trygve Enger
Akershus Grunneierlag
Leif Taaje
Norges Bondelag
Nils T. Bjørke
Buskerud Bondelag
Erik Hørluck Berg
Østfold Bondelag
Bjørn Gimming
Oppland Bondelag
Trond Ellingsbø
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Ole-Anton Teigen
Jevnaker Almenning
Per Almqvist
Lunner Almenning
Per Almqvist
Bjerke Almenning
Jarle Johannessen/L.O. Jensen
Gjerdrum Almenning
Jon K. Ødegaard/L.O. Jensen
Holter Almenning
L.E. Nordby/L.O. Jensen
Nannestad Almenning
Helge Opsahl/L.O. Jensen
Hadeland Skogeierlag
Olaf Espen
Kråkstad og Ski skogeierlag
Gunnar Fjeld
Hole Skogeierlag
Knut Bjella
Enebakk skogeierlag
Hallvard Brevig

Markabrukere og friluftsinteresserte

VM-vinner langrenn/skiskyting
og markaboer
Grete Ingeborg Nykkelmo
VM-vinner langrenn, frilufts-
menneske og naturelsker
Trude Dybendahl
OL-vinner, skientusiast
og markabruker
Stine Lise Hattestad Bratsberg
Generalsekretær i
Skiforeningen 2001-2005
Kari Sandberg
Markabruker
Ingjald Ørbeck Sørheim
Markabruker
Aslak Sira Myhre
Markabruker
Olav Thon
Snowboarder
Terje Håkonsen
Ringerikes Turistforening
Per H. Stubbraaten
Norges Handikapforbund Oslo
Henrik Mæland
   

 

Innsamling av underskrifter ble avsluttet 25.3.2010

For Aksjon Marka for alle
Terje Alfnes (sekr.)
E-post:
ast.alfnes@online.no
Telefon 64 94 11 68, mobil 918 61 149

 

1) FrP var primært imot loven og stemte derfor imot alle vedtak, uten relevans til de konkrete merknadene.

  application/pdfOppropet "Marka for alle" som pdf-fil
application/octet-streamSkriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til miljø- og utviklingsministeren

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349