Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Skjøtsel > Beitemark >  Målsetting rydding av beitemark 2005

Målsetting rydding av beitemark 2005

Maridalens Venners målsetting for rydding av beitemark i 2005, er at Sanderhagen, Ødegårdshagen og Turterhagen blir ryddet - og ferdig restaurert - og er klar for beiting i løpet av 2005. Et tett samarbeid mellom aktive gårdbrukere, Maridalens Venner og offentlig forvaltning er en forutsetning for å lykkes.

"Prosjekt Sanderhagen, Ødegårdshagen og Turterhagen"

Mål: Ferdig ryddet og inngjerdet, og klar for beiting i løpet av 2005!

 1. Sanderhagen, "Ilaroa", Sander gård:
  Dette området ligger nordøst for gården, opp mot Gjøvikbanen, og er avgrenset av bekken i nord, dyrkamarka og stien mot jernbaneundergangen i nordøst. Dette var tidligere en del av havna til Sander gård, og ble kalt "Ilaroa". Den gamle kulturmarka nord for dykamarka ble sist slått ca. 1990, og er under gjengroing. Den nordøstligste delen ble hogd av Skogvesenet rundt 1995, og er i dag et hogstfelt der småbjørk (pionerløvtre) preger området. Den gamle kvisten har gått til forråtnelse. Havnahagen kan gjerdes inn allerede til våren 2005, og beite av hester fra Sander gård kan starte uten særlig rydding. En framtidig restaurering vil innebære at krattet av småbjørk i hogstfeltet blir tynnet, bekkekanten mot nord blir ryddet og grana blir tatt ut etterhvert på det resterende området. Ønskede spredte løvtrær vil stå igjen. All kvist fjernes umiddelbart etter avvirkning, for å hindre uønsket gjødslings- og kveleeffekt fra kvisten, og for å hindre at jordmonnet blir for surt fra de seint nedbrytbare grannålene.

 2. Ødegårdshagen, Ødegården:
  Gammel gjengrodd beitemark til Ødegården. Havnehagen ligger nordøst for gården og sør for Greveveien. Denne bør restaureres (fjerne all gran, og skape et mangfold av spredte lauvtreslag, unntatt osp og gråor). All kvist fjernes umiddelbart etter avvirkning, for å hindre uønsket gjødslings- og kveleeffekt fra kvisten, og for å hindre at jordmonnet blir for surt fra de seint nedbrytbare grannålene. Dette vil gi et storslått utsyn fra Greveveien mot Maridalsvatnet.

 3. Turterhagen, tidligere Turter gård:
  Teigen ligger rundt tunet på tidligere Turter gård. Havnehagen bør restaureres (fjerne all gran, samt skape et mangfold av ønskede spredte lauvtreslag). All kvist fjernes umiddelbart etter avvirkning, for å hindre uønsket gjødslings- og kveleeffekt fra kvisten, og for å hindre at jordmonnet blir for surt fra de seint nedbrytbare grannålene. Det nærmeste området rundt det gamle tunet er i dag noe åpent, og forpakteren på Ødegården har søkt om SMIL-midler for inngjerding i 2005.

Dessuten ønsker vi også at restaureringen av Skjervenhagen og Vaggesteinhagen blir fullført.

Momenter:

 • Restaurering av storslåtte beiteområder som synes
 • Landskapet blir lesbart og forståelig; erstatter gjengrodd og tilplantet gammel kulturmark med beitemark
 • Ny havn i tilknytning til gårder (Sander og Ødegården) som har dyr (hester), og er motivert
 • Ikke alminnelig hogst som trenger hogstmelding og høring; dette er restaurering av kulturmark i samsvar med Forvaltningsplanen, som skal godkjennes av forvaltningsmyndighet
 • Kollektivt gode: "Verdien av beitehagen er større enn verdien av skogen"
 • Mindre forurensning: Flytter de samme dyra fra fulldyrka beite til gammel havn
 • Det er kun aktive bønder som kan søke på kulturlandskapsmidler, ikke en offentlig etat
 • Maridalens Venner mener at aktive og engasjerte bønder i Maridalen er en forutsetning for å få realisert målene i verneplanen om rydding av gammel kulturmark
 • Et tett samarbeid mellom gårdbrukerne, Maridalens Venner og offentlig forvaltning er en forutsetning for å lykkes
 • Tilpasse landbruksmyndighetenes nye krav til "Miljøplaner" i jordbruket, og de nye miljøtilskudd fra landbruksmyndighetene for kulturlandskap (bl.a. for "innmarksbeite").
 • Lage informasjonstavle

Les mer i "Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2005 - 2008" og "Miljøprogram Oslo og Akershus"

Les om regionalt miljøtilskudd kulturlandskap her

Les om miljøplan i landbruket her

Les om Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL her


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349