Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Markafolk
         
Historier fra Maridalen
         
Historiske ferdselsveier
         
Vinterfôrhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturhistorie >  Hva blir bevart i Maridalen
Rivningsplanen fra 1974

Hva blir bevart i Maridalen

Fra årsskrift Maridalens Venner 1974.

Samme spørsmål kunne vi stille i årsskriftet '72. Her følger utdrag av den siste kommunale bevarings- og saneringsplan. Tiden som har gått, har så absolutt gått i favør av Maridalens Venner.

 1. Nedre Kirkeby
  Våningshus med uthus leies i dag av Ingeborg Kirkeby. Hun blir 77 år i mai og hun har ingen barn. Låven ble revet i 1972 og jordveien på 122 dekar ble lagt til jordveien på Øvre Kirkeby 1.5. 1972.
 2. Skjærsjøen. Vaggesten.
  Damvokterstua ved Skjærsjøen er meget forfallen og egner seg ikke som bolig for O.V.K. Damvokterstua ligger dessuten på Løvenskiolds grunn. Vaggesten er en liten hytte på ca. 20 m2 og bør rives snarest. I damvokterstua bor Petra Amundsen, 84 år. Vaggesten står tom.
 3. Steinbråten. Berntsberg.
  Steinbråten er på ca. 20 m2 og er fraflyttet. Bebyggelsen er dårlig. Berntsberg bebos i dag av fru Berntsberg, 75 år. Våningshuset er godt og det kan stilles til vannverkets disposisjon når nåværende leier ikke lenger ønsker å bo på stedet.
 4. Skjerven sag (lagerbygninger)
  Lagerbygningene på Skjerven sag og Nordbråten nyttes i dag av Skogvesenet til lagring av materialer, redskaper og gamle arkiver. I en krisesituasjon er lagrene helt nødvendige som vedlagre.
 5. Hyttene på festet kommunal grunn
  ligger på en parsell av «Halvorsrud» under Øvre Vaggesten. Leietiden er fra 1945 til 1951 og er på åremål med 1 års oppsigelse. Martin Tranmæls hytte har en festetid på 25 år regnet fra 1.8. 1952.
Art Samlet antall Foreslås revet Foreslås bevart
I. Forpakterbolig 12 Nedre Kirkeby. Sum 1 Lille Brennenga, Store Brennenga, Skjerven, Øvre Kirkeby, Ødegården, Nes, Sørbråten, Sittpå, Brenders, Øvre Vaggestein, Sander. Sum 11
II. Skogsarbeiderboliger, skogsstuer, småbruk og husmannsplasser
a) Kombinerte småbruk og boliger


3


Ingen. Sum 0


Kallerud, Nordbråten, Nordseter. Sum 3
b) Rene skogsarbeiderboliger 12 Skjærsjøen. Sum 1 Vårenhus, Nordby, Stensrud, Bakken, Bergerud, Halset, Skjerven sag, Haugermosen Sanderberget, Vestby, Steinbråten. Sum 11
c) Skogstuer 4 Vaggestein. Sum 1 Ramnagrø, Lauvlund, Aurtjern. Sum 3
d) Husmannsstuer 3 Ingen. Sum 0 Låkeberget, Salmakerstua, Engelsrud. Sum 3
III. Andre boliger 3 Steinbråten, Berntsberg. Sum 2 Myrvold. Sum 1
IV. Stubberudgårdene 1 3 boliger med 12 leiligheter. Sum 1  
V. Hytter bortleid 3 Ingen. Sum 0 Vaggesteinkollen, Kalbakken speidertropp, Norsk Trekkhundklubb i Lillomarka. Sum 3
VI. Hytter på festet kommunal grunn 6 Thorleif Johansen, Astrid Ellefsen, Erling Schrøder. Sum 3 Torbjørn Halvorsrud, Skuldhytta ved Ullevålseter, Martin Tranmæl. Sum 3
VII. Lagerbygninger 2 Ingen. Sum 0 Skjerven sag, Nordbråten. Sum 2
VIII. Sportsstuer 2 Ingen. Sum 0 Ullevålseter, Lilloseter. Sum 2

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349