Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Ferdselsveiplan >  Fylkesmannens og Oslo bystyres vedtak om gang- og sykkelvei i Maridalen

Fylkesmannens og Oslo bystyres vedtak om gang- og sykkelvei i Maridalen

Forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde ble av Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtatt 16. januar 2002. I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2007–2015, fattet bystyret 20. juni 2007 nedenstående vedtak.

I følgebrevet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til den vedtatte forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde av 16. januar 2002 står det om tilrettelegging for rekreasjon: "Det innses at det kan være behov for gang- og sykkelforbindelse av trafikksikkerhetsgrunner. En gang- og sykkelvei må imidlertid gis en trasé som føyer seg inn under landskapets former og karakter, fortrinnsvis ved å utnytte og eventuelt ruste opp deler av det gamle ferdselsnettverket i dalen. Tilrettelegging for friluftslivet og planer for dette, er blant tema som må tas opp og behandles i det rådgivende utvalget." Her kan du lese verneforskriftene for Maridalen landskapsvernområde.

Denne gang- og sykkelveien har vært tema i flere møter i det rådgivende utvalget for Maridalen landskapsvernområde, og i 2007 startet Friluftsetaten anleggelse av denne veien i tråd med Fylkesmannens anbefalinger. (Fullført med lys 18. desember 2009.)

Dette brevet fra Fylkesmannen var utgangspunktet for Oslo bystyres vedtak 20. juni 2007 (sak 225):

I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2007–2015, fattet bystyret følgende vedtak: "Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien." Dette vedtaket er i grove trekk i tråd med det en rekke organisasjoner ble enige om på et temamøte i Maridalen i juni 2005: "Maridalsveien fra Brekke til Skar må av trafikksikkerhetsmessige årsaker utvides med en skulderbredde på minimum en meter, beregnet på myke trafikanter."

Her er utdrag fra vedtakene:

"Rune Gerhardsens på vegne av A, Per Trygve Hoff på vegne av H og Hans-Petter Aas på vegne av SV fremmet følgende forslag:

1. Det settes opp belysning langs den nye turveien fra Brekkekrysset til Låkeberget for å gjøre den mest mulig tilgjengelig.

Forslag fremsatt i bystyret:

Rune Gerhardsen på vegne av A, Hans-Petter Aas på vegne av SV, Per-Trygve Hoff på vegne av H, Svenn E. Kristiansen på vegne av F, Ola Elvestuen på vegne av V, Erling Folkvord på vegne av RV og Aud Kvalbein på vegne av KrF fremmet følgende alternative forslag til innstillengs pkt. 16:

1. Det anlegges en asfaltert sykkelvei på veiskulderen langs Maridalsveien.

Ola Elvestuen på vegne av V fremmet følgende tilleggsforslag til innstillengs pkt. 14:

I Maridalen legges forvaltningsplanen for Maridalen landskapsverneområde til grunn for kommunens arbeid med kulturlandskapet.

Votering:

Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt.
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 6-15 ble enstemmig vedtatt.
A, SV, H, F, V, RV og KrFs alternative forslag til pkt. 16 ble enstemmig vedtatt.
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling pkt. 17 ble vedtatt mot 10 stemmer (F).
Vs tilleggsforslag ble vedtatt mot 25 stemmer (H og F)."

Se også: Nei til sykkelvei i Maridalen – Østlandssendingen – NRK Nyheter

Bymiljøetatens "Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Maridalen" er ikke i tråd med Oslo bystyres enstemmige vedtak og er i konflikt med forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde

Bymiljøetaten (tidligere Samferdselsetaten), Oslo kommune, ble i mai 2010 ferdig med å utarbeide forprosjekt for sykkeltiltak i Maridalsveien innenfor markagrensa.

Du kan lese om forprosjektet her.

Med utgangspunkt i dette forprosjektet har arbeidet startet med å utarbeide en "Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Maridalen. Vurdering av konsekvenser." (30. mars 2012) Bymiljøetaten har besluttet å gå videre med alternativ 3 og 4:

"Alternativ 3 baseres på en løsning med separat gang- og sykkelvei, med bredde på 5 meter, kombinert med innsnevret kjørevei."

"Alternativ 4 baseres på at eksisterende vei utvides med 4 meter, hvor det avsettes 2 meter til gang- og sykkelvei på hver side av veibanen."

10. april 2014 kom Maridalsveien (Brekke–Hammeren) Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn, med høringsfrist 2. juni 2014. Der blir tre alternativer presentert:
3.1.1. 0-alternativet
0-alternativet representerer eksisterende situasjon. Maridalsveien har i dag varierende bredde. Veien har ikke fortau eller annen tilrettelegging for mye trafikanter.

3.1.2. Alternativ 1
Alternativ 1 er forslagsstillers planforslag. 4,5 meter bred gang- og sykkelvei som er adskilt fra kjørebanene med grøft.

3.1.3. Alternativ 2
Alternativ 2 er forslagsstillers planforslag. 2 meter bred veiskulder på begge sider av veien.

Konseptvalgutredning (KVU) høsten 2015

Høsten 2015 ble det besluttet at det måtte gjennomføres en forenklet konseptvalgutredning (KVU) for sykkeltiltak i Maridalen (KVU er en faglig utredning for offentlige prosjekter, før planlegging etter plan- og bygningsloven, der hensikten er å vurdere alternative måter å løse behov på; konsepter). Årsaken er at automatisk fredete kulturminner er i konflikt med forslaget. Forslag til planprogram fra 2014 er derfor ikke gjeldende lenger, og nye planer må utarbeides etter utført KVU.

Markaloven

Ifølge "§ 6. Kommunale og statlige planer" i den nye markaloven krever igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka, tillatelse av departementet. Kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka, må stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven. Departementet kan endre kommunens plan dersom det anser det nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

Ifølge "§ 4. Arealformål" står det at i områder som er vernet etter naturvernloven (nå naturmangfoldloven) gjelder de restriksjoner som følger av de konkrete vernevedtak i tillegg til loven.

Under behandlingen av markaloven utarbeidet Stortinget følgende merknader (Stortingets forståelse av markaloven) om forholdet mellom markaloven og naturvernloven (Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen): "Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, vil understreke at markaloven er en miljølov som skal hindre at det gjennomføres tiltak til skade for friluftsliv, idrett eller lovens øvrige formål, slik dette framgår av formålsparagrafen. Også andre lover, for eksempel naturvernloven, legger restriksjoner på områder, men da ut fra hensynet til naturverdier og landskap. Dersom det innenfor markalovens grenser søkes om å gjennomføre et tiltak som også vil ligge innenfor et verneområde etter naturvernloven, må det aktuelle tiltaket oppfylle kravene i begge lovene. Dette innebærer at en tillatelse etter markaloven ikke er nok til å kunne gjennomføre et tiltak hvis det ikke også er gitt dispensasjon fra verneforskriften etter naturvernloven. Men dersom markaloven har bestemmelser som gir et strengere restriksjonsnivå enn vern etter naturvernloven, og dette ikke er i strid med verneformålet i forskriften, vil markaloven gjelde i tillegg til verneforskriften." (Side 12, høyre spalte)


7. september 2023 sendte Plan- og bygningsetaten ut til høring "Maridalsveien fra Brekke til Hammeren. Planforslag til offentlig ettersyn. Detaljregulering med konsekvensutredning."

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=200903491&wfl=N&Dateparam=03/07/2024&sti=#:~:text=%C2%A0Planforslag%20til-,offentlig,-ettersyn

Nordre Aker Budstikke 07.04.2023: Vedtok å tilrettelegge for sykkel og gange i 2007. Nå kommer et forslag, med oppstart i 2025


 

  application/octet-streamSaksinnsyn: Maridalsveien fra Brekke til Hammeren - Planinitiativ for offentlig trafikkområde - Sykkelvei
application/octet-streamMaridalsveien (Brekke - Hammeren) Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn
application/pdfHøringsuttalelse MV 140602.pdf
application/pdfSykkeltiltak i Maridalen, høringsnotat oppstart regulering MV 120913
application/pdfMaridalsveien, høring Nordre Aker bydel 120913.pdf
text/htmlBevar Maridalen som ei levende og livskraftig kulturbygd!
text/htmlHar vi fått et fundamentalt nytt natur- og kulturvernsyn?

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349