Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Drøfting og analyse av vegetasjonsendringer innenfor 41 analyserte ruter fra år 2000

Drøfting og analyse av vegetasjonsendringer innenfor 41 analyserte ruter fra år 2000

Fastruter-Slåttemyra4.jpg
Oversikt over 41 fastruter Slåttemyra. Se større kart nederst, eller klikk på kartet.

Det er velkjent og generelt akseptert at gjentatt analyse av faste prøveflater er en god metode ved studier av vegetasjonsendringer over tid. På Slåttemyra er det lagt ut 41 ruter på 9 m2, som er blitt undersøkt siden 2000 (1996). Målsettingen har vært å legge ut prøveflater som slås med regelmessige intervaller (hvert år, annethvert år, tredjehvert år), og andre flater av samme type, som overlates til gjengroing. Prøveflatene prøver å fange opp mangfoldet av vegetasjonstyper, ulik helling, eksposisjon, fuktighetsforhold, myrkant/myrflate og næringsforhold. Vegetasjonsanalyse, høydemåling og registrering av antall individer for utvalgte arter, gjennomføres over lengre tid.

Dekningsgrad 1–8. 1: <1/128, 2: 1/64–1/128, 3: 1/32–1/64, 4: 1/16–1/32, 5: 1/8–1/16, 6: 1/4–1/8, 7: 1/2–1/4, 8: >1/2. Kommentarer bak / er høyde, og steril eller fertil. Rutene er 3 m x 3 m, unntatt brannflatene, der grensene følger ytterpunktene for bålplassene.

Vegetasjonsanalyser på Slåttemyra.

Kommentarer til vegetasjonsanalyser på Slåttemyra 2000–2013.

Se presentasjon av Slåttemyra i forbindelse med Asbjørn Moen-seminar i 2014.

Les om vegetasjonen på Slåttemyra – før og etter restaurering av slåttemarka.

Les om endringer i arts- og individtetthet som følge av slått, Moen & Øien (1998).

Øien, D.-I. & Moen, A. Slått og beite i utmark – effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. 57 s. Rapport 2006-5.

Se oversikt over flybilder og satelittbilder fra 1937, 1990 og fra i dag.


1) Fra kildevannspåvirka høgstaudegranskog til kildevannspåvirka rik fukteng (seminaturlig våteng), Ø-helling

Skjøtsel utført

Delvis ryddet store trær H-97 og V-00. Ferdigrestaurert inni ruta V-01.
Jernbanelinjerydding av høye trær nord for ruta i 2010 og desember 2021.
Slått H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-17.


Beskrivelse av vegetasjonen

Vegetasjonen er delvis preget av høye grasvekster og urter, som snerprørkvein og tyrihjelm i de første årene etter rydding. Etter hvert fikk strandrør og mjødurt en mer framtredende plass. 48 høyere planter er registrert siden 2000.


Beskrivelse av de viktigste vegetasjonsendringene

Jordsmonnet har blitt fuktigere som følge av rydding av store trær og at høgvokst skog ble ryddet nord for ruta pga. jernbanelinjerydding i 2010 og desember 2021. Det drenerer et sig fra ei kilde rett nedenfor jernbanelinja ned mot ruta.

Arter som har gått markert – eller svakt – fram
Cirsium heterophyllum – kvitbladtistel ble ikke registrert før 2008, og har de etterfølgende år gått noe fram med dekning 2, og har også fått fertile skudd.
Crepis paludosa – sumphaukeskjegg ble først registrert i 2009, og er observert de fleste år etterpå.
Filipendula ulmaria – mjødurt har gått markert fram, med dekningsgrad 2 i 2000 til dekningsgrad 4 fra og med 2010.
Rubus saxatilis – teiebær har gått fra dekning 1 til dekning 2 fra og med 2010.
Calamagrostis canescens – vassrørkvein ble første gang registrert i 2015, og fikk dekning 2 i 2016.
Carex echinata – stjernestarr ble første gang sett i 2012, og de påfølgende år med dekning 1.
Carex flava – gulstarr er registrert med fertile skudd fra 2015.
Carex vaginata – slirestarr markert fram, og ble første gang sett i 2013, og fra 2015 med fertile skudd og dekning 3.
Eriophorum latifolium – breimyrull ble registrert med noen fertile skudd i 2016.
Phalaris arundinacea – strandrør har gått svært markert fram. I 2000 med dekning 1, og fram til 2008 gradvis fram til dekning 3, men stort sett kun sterilt. Deretter stor framgang til 2013 med dekning 7, for deretter å gå noe tilbake til dekning 5 i 2016.

Arter som har gått markert – eller svakt – tilbake
Aconitum septentrionale – tyrihjelm har gått markert tilbake, da den hadde fertile skudd inntil 1 meter i 2002 og 2004, mens den ikke har vært registrert etter 2012.
Daphne mezereum – tysbast har ikke blitt funnet etter 2000.
Gymnocarpium dryopteris – fugletelg har ikke vært registrert etter 2011.
Melampyrum sylvaticum – småmarimjelle har gått svært markert tilbake, fra dekning 5 i 2000, til 4, 3, 2 de påfølgende år, og dekning 1 fra 2004 til 2012, og har ikke vært registrert etterpå.
Oxalis acetosella – gaukesyre hadde dekning 2 til og med 2008, men har ikke blitt registrert alle år etterpå.
Solidago virgaurea – gullris har gått markert tilbake, med dekning 3 de fem første årene, men fra og med 2010 kun dekning 1.
Viola riviniana coll. – skogfiol har gått markert tilbake, med dekning 3 de tre første årene, men fra og med 2010 dekning 1.
Calamagrostis arundinacea – snerprørkvein har gått svært markert tilbake, fra dekning 7 de ni første årene, med derpå fallende dekning, og med dekning 2 fra og med 2013. De fertile skuddene er imidlertid like høye; rundt 1,4 meter.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.


Konklusjon

Det mest iøynefallende er at snerprørkvein og strandrør har "byttet plass", men både snerprørkvein og strandrør går fram ved mangel på hevd, ifølge "Om hävden upphör", Ekstam 1997. Det samme gjelder mjødurt og vassrørkvein, som også er beskrevet som "gjengroingsarter". Mye kan forklares med at vegetasjonen har blitt fuktigere. Dessuten har skogsarter gått tilbake, mens gress og starr har gått fram. At gullris har gått tilbake, kan forklares med at det har blitt fuktigere.

2) Fattigmyr, tilnærmet flat, myrflate, fastmatte

Skjøtsel utført

Ryddet høyvokst granbevokst myr/sumpskog H-97 og V-99.
Slått H-00, H-03, H-06, H-09, H-12 (ikke raket), -15: våtere, fordi bekk fra under jernbanefylling endret retning.
Delvis sletting av tuer og tuer av blåtopp ved slått.


Beskrivelse av vegetasjonen

Blåtopp dominerer, med sterkt innslag av kornstarr, tepperot og flaskestarr. 24 høyere planter er registrert siden 2000.


Beskrivelse av de viktigste vegetasjonsendringene

Det kommer en liten bekk gjennom jernbanefyllingen mot nord. Den skiftet retning i 2015 pga. tråkkskader. Fastruta ble noe påvirket av dette. Ruta har også fått et fuktigere miljø etter trefjerning

Arter som har gått markert – eller svakt – tilbake
Potentilla erecta – tepperot har gått tilbake, med dekning 5 i 2000 til dekning 3 fra og med 2011.
Viola palustris coll. – myrfiol har også gått noe tilbake.
Molinia caerulea – blåtopp har gått svakt tilbake, fra dekning 6 til veksling mellom 5 og 4.

Ellers er det svært små vegetasjonsendringer.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.


Konklusjon

Fastruta innehar en fattig vegetasjon, der de rikeste innslagene er noe tvebustarr og breimyrull. Tepperot er på tilbakegang, noe som samsvarer med Moen & Øien (1998), men kanskje også grunnet fuktigere miljø etter trefjerning. Blåtopp favoriseres ikke av slått, ifølge Moen & Øien (1998).

3) Intermediærmyr, tilnærmet flat, myrflate, fastmatte

Skjøtsel utført

Ryddet noe busker H-97.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12


Beskrivelse av vegetasjonen

Trådstarr (stort sett kun sterilt), kornstarr og dels blåtopp preger vegetasjonen. Tepperot er en vanlig art.  Smalmarihand er typisk for denne enheten. 18 høyere planter er registrert siden 2000.


Beskrivelse av de viktigste vegetasjonsendringene

Arter som har gått markert – eller svakt – fram
Carex dioica – tvebustarr har gått noe fram, fra dekning 1 til dekning 3 og delvis 2.
Carex panicea – kornstarr har gått markert fram, fra ingen observasjon de to første årene til dekning 4 i 2015 og 2016.

Arter som har gått markert – eller svakt – tilbake
Oxycoccus palustris coll. – tranebær har gått svakt tilbake, fra dekning 3 til 1.
Peucedanum palustre – mjølkerot har variert i dekning fra 3 til 1, og stort sett sterilt, til ikke å bli registrert etter 2014.
Potentilla erecta – tepperot har gått markert tilbake, fra dekning 5 til dekning 2.

Ellers er det svært små vegetasjonsendringer.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer 10 14 1 4 2 2 1 3   3 4 3 4
Dekning 2 2 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 5 3 5 2   1 3
Dekning 1 1 1 1   1 1

Konklusjon

Tepperot er på tilbakegang, noe som samsvarer med Moen & Øien (1998). Tvebustarr har gått fram, noe som også samsvarer med Moen & Øien (1998). Kornstarr har imidlertid gått mest markert fram.

Smalmarihånd blomstret rikelig i 2000 og 2001, men har de påfølgende år stabilisert seg med rundt 3 blomstrende individer. Ifølge Moen & Øien (1998) går orkideene noe tilbake ved slått. Dette området i nord så ut til å være den delen av Slåttemyra hvor orkideblomstringen var tettest i 1994 – og i noen påfølgende år – samtidig som det også var blant de minst gjengrodde delene av myra. Det ser ut som om antall fertile individer av smalmarihånd har gått tilbake i hele denne delen etter 1997. Området har nok også blitt fuktigere grunnet vegetasjonsfjerning mot nord.

4) Intermediærmyr, mjukmatte, myrflate

Ryddet noe busker H-97.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-17.

Svært vått i 2019.


Telling av fertile skudd orkideer

Hammarbya paludosamyggblom

Myggblom-telling.jpg
Telling og registrering av Hammarbya paludosa – myggblom i en rute på 0,5 m x 0,5 m i den sørvestre delen av fastrute 4 i 1996 og 1997.

Ble også observert med noen få individer innenfor ruta i 2000, men ikke i påfølgende år.

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ?                        
Dekning 1                        
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer              
Dekning              

Dactylorhiza incarnataengmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer       1      
Dekning       1      

5) Intermediærrik fukteng, Ø-helling

Delvis ryddet store trær og busker H-97. Ferdigrestaurert V-01
Slått H-00, H-03, H-06, H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

6) Brannflate, intermediærrik, fastmatte

Ryddet trær og busker H-97. Bålplass H-98.

Slått H-00, H-03, H-06, H-09, H-12. H-18 (med total sletting).
Markerte torvmosetuer H-17.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

7) Intermediærrik myr, fastmatte, myrkant. Fra V-01: Myrflate

Ryddet trær og busker H-97. Slettet små tuer ved slått.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-15, H-18 (med total sletting).
Delvis sletting av små tuer ved slått. Total sletting 2018.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola krysning flekkmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                       1  
Dekning                       1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer     1        
Dekning     1        

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer     1        
Dekning     1        

8) Rikmyr, fastmatte, myrflate, svak SØ-helling

Ryddet trær og busker H-97.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-15, H-18 (med total sletting).
Delvis sletting av små tuer ved slått. Total sletting 2018.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     4   1 1 3   1 1   4 2
Dekning     1   1 1 1 1 1 1   1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 2   2       1
Dekning 1   1       1

9) Rikmyr, fastmatte, myrflate, tuete/torvmosetuer

Overlatt til gjengroing.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     1     1     1        
Dekning     1     1     1        
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer     1        
Dekning     1        

Hammarbya paludosamyggblom 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer       1   1              
Dekning       1   1              
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer              
Dekning              

10) Myrkant, intermediærrik, tuete og blåtopptuer

Overlatt til gjengroing.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

11) Brannflate, intermediærrik fastmatte

Ryddet trær og busker H-97 og H-98. Brent H-99.
Slått H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-18.
Stor svulmende Sphagnum-tue, 25 cm høy H-17, totalt slettet H-18.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

12) Intermediærrik myr, fastmatte, myrflate, småkupert

Ryddet busker H-97.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-18 (totalt slettet).


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza incarnataengmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                         1
Dekning                         1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer              
Dekning              

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer         1       1        
Dekning         1       1   1    
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer       3     1
Dekning       1     1

Hammarbya paludosamyggblom

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 2            
Dekning 1            

13) Fukteng/friskmarkseng, intermediærrik

Ryddet tett gråor-heggeskog, med gran, V-99. Randsonerydding H-00, ryddet trær NV H-15, -18
Slått H-99, H-00, H-01, H-02, H-03, H-04, H-05, H-06, H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsiiskogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? 1 18   5 4 1   12   13 13
Dekning 1 1 1 2 1 1 1 1   1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 15 14 20 7 11 11 3
Dekning 2 2 2 1 1 1 1

14) Friskmarkseng, intermediærrik

Ryddet tett gråor-heggeskog, med gran, V-99. Randsonerydding H-00, ryddet trær NV H-15, -18. 
Slått H-99, H-00, H-01, H-02, H-03, H-04, H-05, H-06, H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsiiskogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                   1   1  
Dekning           1       1   1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer              
Dekning              

15) Brannflate, rikmyr, myrflate

Ryddet trær og busker H-97. Brent H-98.
Slått H-02, H-05, H-07, H-08 (delvis), H-11.
Svulmende mosematte (myrfiltmose) H-17.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculataflekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     1                    
Dekning     1                    
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1 1   1      
Dekning 1 1   1      

16) Rikmyr, fastmatte, myrflate. Skogbevokst. Med tuer.

Overlatt til gjengroing. Ujevn overflate med store tuer, 30 cm.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculataflekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer       1 1 2 3   3 1 5 7 4
Dekning       1 1 1 1   1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 6 7 7 2 8 1 5
Dekning 1 1 1 1 1 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola krysning flekkmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ?                      
Dekning   1                      
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer              
Dekning              

Epipactis palustris – myrflangre
Både på tuer og fastmatte.

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer st st 1 st st st st st st st st 3 st
Dekning 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1 1 5 st st 2 (1
tørr)
1
Dekning 3 2 3 5 3 3 3

Skjermbilde 2017-07-03 14.52.24.png
Telling av sterile skudd av myrflangre i hvert hjørne på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996 og 1997.

17) Rikmyr/skogbevokst, fastmatte, myrflate. Store tuer.

Overlatt til gjengroing. Svært ujevn overflate med 40 cm høye tuer.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza incarnata – engmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                       1  
Dekning                       1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1 3          
Dekning 1 1          

Dactylorhiza incarnata x majalis sphagnicola – krysning engmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     2 2 2       1     1 1
Dekning     1 1 1       1     1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer     1        
Dekning     1        

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     5   8 3 1   1 2 1 6 3
Dekning     1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 11 3 17 5 4 2 1
Dekning 1 1 2 1 1 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     2       1       1 3 3
Dekning     1 1     1       1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1 4 4 5   3  
Dekning 1 1 1 1   1  

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer   2     1    
Dekning   1     1    

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                   1   3  
Dekning                   1   1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 5   3 3   1  
Dekning 1   1 1   1  

18) Rikmyr, fastmatte, myrflate, buskbevokst

Overlatt til gjengroing. Ujevn overflate med mange 25 cm høye tuer.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza incarnata x majalis sphagnicola – krysning engmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer         1               1
Dekning         1               1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1            
Dekning 1            

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ?     4 9 3   6 2 8 19 6
Dekning 1 1     1 1 1   1 1 1 2 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 12 8 10 3 4 1 3
Dekning 2 1 2 1 1 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? 1 1 1 3 3 1 3 1 2 8 1
Dekning 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 5 4 2 2 1 2 3
Dekning 1 1 1 1 1 1 1

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ?                      
Dekning 1 1                      
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer   4 1 2 1 1 2
Dekning   1 1 1 1 1 1

Epipactis palustris – myrflangre

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer st st st st st st st st st st st st st
Dekning 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer st st st st st st st
Dekning 1 1 1 1 1 1 1

Skjermbilde 2017-07-03 16.24.05.png
Telling av sterile skudd av myrflangre i de to vestlige hjørnene på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996.

19) Rikmyr, fastmatte, myrflate

Ryddet busker H-97.
Slått H-98, H-99, H-01, H-02, H-04, H-10.
Ujevn overflate med mange tuer som har blitt delvis slettet ved slått.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ?           1 1     3 3  
Dekning 1           1 1     1 1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 3 2 2 2 1 1 1
Dekning 1 1 1 1 1 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ?   1 1 2   5 1       1  
Dekning 1   1 1 1   1 1       1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer   1          
Dekning   1          

Epipactis palustris – myrflangre

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer st st 1 st 1 st st st st st st st st
Dekning 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1 st 1 st st st st
Dekning 2 2 2 1 1 2 1

Skjermbilde 2017-07-03 14.55.28.png
Telling av sterile skudd av myrflangre i de to vestlige hjørnene på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996.

20) Rikmyr, fastmatte, myrflate

Ryddet små trær og busker H-98.
Slått H-99, H-01, H-04, H-10.
Delvis sletting av tuer og tuer av taglstarr gjennom slått. → svært tuete H-18


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     10 10 15 4 27   6 5 25 44 47
Dekning     1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 65 39 48 16 16 11 22
Dekning 2 2 2 1 1 1 2

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ?           1          
Dekning   1           1          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1         1 2
Dekning 1         1 1

Epipactis palustris – myrflangre

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer st st st st st st st st st st st 1 st
Dekning 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer st st st st st st st
Dekning 1 1 1 1 1 1 1

21) Skogbevokst rikmyr, myrkant, tuete

Overlatt til gjengroing.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? 5 6 8 6 5 5 1 9 11 11 10
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 10 7 10 7 5 4 3
Dekning 1 1 1 1 1 1 1

22) Skogbevokst rikmyr, myrkant

Overlatt til gjengroing, men slått fra H-2007. Delvis ryddet H-18.
Slått H-07, H-10, H-11, H-12, H-13, H-15.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? 17 18 5 16 21 2 1 13 4 17 9
Dekning 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 12 6 22 4 2 4 1
Dekning 1 1 2 1 1 1 1

Skjermbilde 2017-07-03 14.59.58.png
Telling av fertile skudd av skogmarihånd i hvert hjørne på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996 og 1997.

Listera cordata – småtveblad ble registrert med ett fertilt skudd helt i sørvest i 2006.

23) Rikmyr, myrkant

Ryddet store trær og busker H-98. Randsonerydding V-00, H-00
Slått H-99, H-01, H-04, H-07, H-10, H-11, H-12, H-13, H-15, H-18.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? 7 16 14 1 10 11 2 4 6 1 4 9
Dekning 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 12 3 11 6 1 11 5
Dekning 1 1 1 1 1 1 1

Skjermbilde 2017-07-03 15.00.18.png
Telling av fertile skudd av skogmarihånd i hvert hjørne på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996 og 1997.

24) Rikmyr/fukteng, myrkant

Ryddet trær og busker H-98. Randsonerydding V-00, H-00.
Slått H-99, H-01, H-04, H-07, H-10, H-11, H-12, H-13, H-15, H-18.
Delvis sletting av tuer og tuedannende stolpestarr gjennom slått.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1   1   2 3 1
Dekning 1   1   1 1 1

25) Rikmyr, fastmatte, myrflate

Ryddet små trær og busker H-97.
Slått H-98, H-99, H-01, H-02, H-04, H-10.
Delvis sletting av tuer og tuer av taglstarr gjennom slått. → Tuer med svulmende rosetorvmosematter H-19


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza incarnata – engmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                         1
Dekning                         1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer     1        
Dekning     1        

Dactylorhiza maculata – flekkmarihand

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     3 2             5 3 1
Dekning     1 1             1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer   1 1   4 2 4
Dekning   1 1   1 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer         3 st   st 5   1 5 1
Dekning         1 1   1 1   1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 3 2   1 1    
Dekning 1 1   1 1    

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? st             1      
Dekning 1 1 1             1      
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer     1        
Dekning     1        

Epipactis palustris – myrflangre

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer 7 2 3 st 1 st st st st st st st st
Dekning 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer st st st st st st st
Dekning 1 1 1 1 1 1 1

26) Rikmyr, fastmatte, myrflate, svak Ø-helling

Ryddet trær og busker H-97.
Slått H-98, H-99, H-01, H-02, H-04, H-07, H-10, H-19 (total sletting).
Delvis sletting av tuer av blåtopp gjennom slått. Utvikling av 30 cm høye svulmende (rose)torvmosematter 2018.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer       1       st          
Dekning       1       1          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1           1
Dekning 1           1

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ?                        
Dekning 1                        
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer              
Dekning              

27) Brannflate, rikmyr, fastmatte, myrflate

Ryddet trær og busker H-97. Brent V-98.
Slått H-99, H-01, H-02, H-04, H-07, H-10, H-19 (med total sletting).
2017: →25 cm høye svulmende torvmosematter og filtmose.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

28) Intermediærrik fukteng, tilnærmet flat

Ryddet store trær og busker V-99. Ryddet randsone H-02, V-03.
Slått H-99, H-01, H-02, H-04, H-07, H-08, H-10, H-11, H-13, H-16.
Sletting av tuer og ujevnheter.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

29) Intermediærrik fukteng, NØ-helling

Ryddet store trær og busker V-99, ryddet randsone V-03.
Slått H-99, H-01, H-02, H-04, H-07, H-08, H-10, H-11, H-13, H-16.


Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                   1   2  
Dekning                   1   1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer           1  
Dekning           1  

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                 1   1   3
Dekning                 1   1   1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 2            
Dekning 1            

30) Intermediærrik fukteng/myrkant, tilnærmet flat

Ryddet trær og busker V-99. Ryddet randsone V-01, V-03.
Slått H-99, H-01, H-02, H-04, H-05, H-07, H-08, H-10, H-11, H-13, H-16.
Slettet tuer av stolpestarr gjennom slått.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

31) Intermediærrik myr, myrkant med store tuer, som er slettet

Ryddet trær og busker V-99, ryddet randsone V-03.
Slått H-99, H-04, H-05, H-07 (delvis slettet tuer), H-10 (slettet tuer), H-13 (slettet tuer), H-16 (slettet tuer).
Slettet tuer og store tuer av blåtopp, taglstarr og stolpestarr gjennom slått.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

32) Intermediærrik myr, fastmatte, myrflate

Ryddet trær og busker V-99.
Slått H-99, H-02, H-05, H-10, H-13, H-16.
Slettet tuer og tuer med blåtopp gjennom slått.


Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     2 2 6 6 4 1 3 4 7 11 2
Dekning     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 31 8 14 2 13 3 5
Dekning 2 1 2 1 2 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ?                      
Dekning   1                      
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer              
Dekning              

33) Intermediærrik myr, bekkekant med tuer, som er slettet

Ryddet trær og busker V-99.
Slått H-99, H-02, H-05, H-07, H-10, H-13 (slettet tuer), H-16 (slettet tuer).
Delvis sletting av tuer og tuer med stolpestarr og blåtopp gjennom slått.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

34) Intermediærrik skogbevokst myr/bekkekant. Store tuer.

Gjengroing. Tett skog.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

35) Intermediærrik/fattig myr, myrflate, fastmatte

Gjengroing. Ujevn overflate med tuer og tuer med blåtopp.


Dactylorhiza maculata – flekkmarhånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ? 1 1 1 1 2   2     2 1
Dekning   1 1 1 1 1 1   1     1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 6   3 1 1   4
Dekning 1   1 1 1   1

36) Intermediærrik/fattig skogbevokst myr, fastmatte, myrkant

Gjengroing. Tuer og tuer med stolpestarr og blåtopp.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

37) Friskmarkseng/randsone, intermediærrik

Delvis ryddet trær og busker V-99, ferdigryddet V-01. Ryddet randsone V-03.
Slått H-01, H-02, H-05, H-07, H-10, H-14, H-17.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer       1   1 1
Dekning       1   1 1

Listera ovata – stortveblad 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   3 f,
5 st
5 f 7 f 6 f 8 f 4 f 6 f,
3 st
8 f,
1 st
6 f,
3 st
5 f 4 f 6 f,
2 st
Dekning   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 4 f;
6 st
8 f   5f 8 f,
2 st
3 f,
3 st
6 f
Dekning 1 1   1 1 1 1

38) Rikmyr, fastmatte, myrflate, svak Ø-helling

Ryddet trær og busker V-99.
Slått H-99, H-05, H-10, H-13, H-16.
Slettet tuer og tuer med blåtopp gjennom slått.


Dactylorhiza incarnata – engmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer     1        
Dekning     1        

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ?   1 1 1 1 1 1       1
Dekning   1   1 1 1 1 1 1       1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1   1       1
Dekning 1   1       1

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                         1
Dekning                         1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1     1 1 1 3
Dekning 1     1 1 1 1

39) Rikmyr, fastmatte, myrflate, tuete

Gjengroing. Ujevn overflate med tuer av blåtopp.
Ryddet sumpgranskog i sør og øst 2005 og 2006.
Svulmende (rose)torvmosetuer.


Dactylorhiza incarnata – engmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1            
Dekning 1            

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                 1        
Dekning                 1        
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall blomstrende individer 1            
Dekning 1            

40) Mellomrik gransumpskog → Mellomrik fukteng

120 år gammel gransumpskog. Delvis ryddet trær og busker V-05. Ferdigryddet trær og busker H-05, V-06.
Slått H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H19.
Slettet høye tuer av stolpestarr.


Telling av fertile skudd orkideer

Corallorhiza trifida – korallrot: Ett blomstrende individ ble registrert i kanten av ruta i 2006.

41) Fattig gransumpskog → Fattig fukteng

Ryddet 120 år gammel gransumpskog: H-04, V-05
Slått H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19.
Slettet tuedannende arter (stolpestarr, sølvbunke)


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.


Årlig telling av antall blomstrende individer av myrflangre på Slåttemyra

1994: 8, 1995: 40, 1996: 2, 1997: 0, 1998: 12, 1999: 9, 2000: 16, 2001: 13, 2002: 13, 2003: 6, 2004: 26, 2005: 4, 2006: 7, 2007: 5, 2008: 1, 2009: 13, 2010: 2, 2011: 19, 2012: 6, 2013: 11, 2014: 4 (uttørka blomster), 2015: 18, 2016: 3, 2017: 0, 2018: 4 (én uttørka), 2019: 46 (tre uttørka), 2020: 36, 2021: 8, 2022: >100, 2023: >100.

Rydding av trær og busker i dette området ble utført høstene 1997 og 1998. Den vestligste delen av myrflangreområdet er overlatt til gjengroing (gjelder rute 16 og 18). Slått H-98, H-99, H-01, H-02, H-04, H-10. Tuer er blitt gradvis slettet fram til 2010. Systematisk sletting av tuer, tuedannende arter / stolpetuer (stolpestarr, taglstarr, tuestarr, blåtopp, delvis vassrørkvein) og svulmende torvmosematter startet 2019. Utført 2020, 2021, 2022, 2023. Slettet H-2021 (vest for rute 25); 38 blomstrende myrflangre. Slettet H-21/V-22: 22 blomstrende myrflangre i 2022, 60 i 2023.

Myrflangre blomstret ei uke tidligere (i 2023, siste uke i juni) der det hadde blitt slettet helt ut, sammenlignet med den vestligste delen som har vært overlatt til gjengroing, eller der tuene ikke har blitt slettet totalt.

Ut fra observasjoner, ser det ut som om bortimot samtlige blomster av myrflangre hvert år blir befruktet.


BotRapp06-5-39.jpg
Hentet fra Øien, D.-I. & Moen, A. Slått og beite i utmark – effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. 57 s. Rapport 5 2006 i pdf-format.

BotRapp06-5-13.jpg
Hentet fra Øien, D.-I. & Moen, A. Slått og beite i utmark – effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. 57 s. Rapport 5 2006 i pdf-format.

  application/octet-streamØien, D.-I. & Moen, A. Slått og beite i utmark – effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. 57 s. Rapport 5 2006 i pdf-format
application/octet-streamPresentasjon Slåttemyra Asbjørn Moen 20140225.pptx

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349