www.maridalensvenner.no

Hjem > Slåttemyra >  Anvendt myrlitteratur

Anvendt myrlitteratur

Tor Øystein Olsen

Denne artikkelen bygger på:
Myrundersøkelser i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Tor Øystein Olsen. 1975. (Under databearbeiding.)

Artikkelen er et utdrag fra oppgaven "Myrundersøkelser i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Av Tor Øystein Olsen. 1975". Feltarbeidet ble utført i 1974.

Se også:
Mire investigations in the rural district of Orkdal, Sør-Trøndelag county, central Norway. By Tor Øystein Olsen. English Summary 1975

Myrreservater i Orkdal kommune

Myrundersøkelser i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag, 1975. Bekrivelser av myrer som ikke er vernet som naturreservater

Innledende kapitler. Myrundersøkelser i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag, 1975

Artsoversikt, floristiske elementer, analyser. Artslister fra de undersøkte myrene i Orkdal kommune, 1975

Definisjoner av myrbegreper

Dessuten henviser jeg til:
Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Asbjørn Moen. Botanisk serie 1983–4.

Etterundersøkelser i Sør-Trøndelag i forbindelse med den norske myrreservatplanen. Stein Singsaas. 1984.

Myr: forskning, forvaltning og overvåking

Arbeid i forbindelse med den norske myrreservatplanen, utarbeidet ved NTNU Vitenskapsmuseet


Arnell, S. 1956. Illustrated Moss Flora of Fennoskandia. I Hepaticae – Lund.

Dahl, E. og Krog H. 1973. Machrolichens. Universitetsforlaget

Du Rietz, G.E. 1959. Blängen, ett mossemyrreservat på Billingen. Særtryck ur "Från Falbygd til Vänerkust". Utgiven av Skaraborgs läns naturskyddsförening. Affärstruckeriet i Lidköping AB. 1959: 175–196.

Flatberg, K.I. 1970. Nordmyra, Trondheim. Aspekter av flora og vegetasjon. Del I og II. Cand. real thesis. Universitetet i Trondheim (upublisert).

Flatberg, K.I. 1972. Dagsekskursjon til de SV-vendte rasmarkene ved Rabboren (Rapora) i Geitastrand, Orkdal. Blyttia 30: 42–43.

Flatberg, K.I. og Moen A. 1972. Sphagnum angermanicum og S. molle i Norge. Det Kongelige Norske Vidensk. Selsk. Skrifter. Universitetsforlaget. Oslo.

Fægri, K. 1960. Maps of Distribution og Norwegian Vascular Plants. I. Coast plant. Oslo

Holtedahl, O. og Dons, J.A. 1960. Norges geologiske undersøkelse. Geologisk kart over Norge, Berggrunnskart. NGO nr. 164. M 1:1 000 000

Hultén, E. 1971. Atlas över växternas utbredning i Norden. Stockholm

Isoviita, P. 1966. Studies on Sphagnum. I. Nomenclatural revision og the European taxa.

Lid, J. 1963. Norsk og svensk flora. Oslo

Lid, J. 1974. Norsk og svensk flora. 2. utg. Oslo

Lye, K.A. 1968. Moseflora. Oslo

Malmer, N. 1966. De svenska Sphagnum-arternas systematikk och ekologi. 3. uppl. rev. Av M. Sonesson. Lund (stensil).

Moen, A. 1969. Myrundersøkelser i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordmøre. Foreløpig rapport fra sommeren 1969. Kgl. Norske Vid. Selsk. Mus., Trondheim (stensil).

Moen, A. 1970. Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Rapport i forbindelse med Naturvernrådets landsplan for myrreservater og IBP-CT-Telmas myrundersøkelser i Norge. K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim.

Moen, A. 1971. Notat vedrørende verneverdige lokaliteter i kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord (Orkdalsregionen). K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Trondheim (stensil).

Moen, A., 1973(a). Erfaringer fra vegetasjonskartleggingen i Trøndelagsområdet, med hovedvekt på myrenhetene. IBP i Norden (i trykk).

Moen, A. 1973(b). Landsplan for myrreservater i Norge. Norsk geografisk tidsskrift, Bind 27: 173–193. Universitetsforlaget.

Moen, A. 1974. Terrestrisk økologi. Komiteen for miljøvern – Universitetet i Trondheim. Trondheim.

Nyholm, E. 1954–1969. Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. II Musci. Fasc 1–6. Lund.

Pedersen, A. 1973. Røyselandsmyra i Austre Moland, Aust-Agder – et verneverdig myrkompleks på Sørlandskysten. Blyttia 31: 149–156.

Pedersen, A. 1974. Floraen i Austre Moland herred, Aust-Agder, og tilstøtende områder. Blyttia 32: 181–197.

Rønning, O.I. 1972. Vegetasjonslære. Universitetsforlaget.

Sjörs, H. 1948. Myrvegetation i Bergslagen. Almqvist & Wiksells boktryckeri AB.

Skogen, A. 1966. Noen plantefunn fra Trøndelagskysten II. Blyttia 24: 80–93.

Skogen, A. 1970. Myrene ved Essandsjøen. Særtrykk av Trondhjems Turistforenings årbok. 1970. Trondheim.


dot