www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Kulturhistorie >  Hva blir bevart i Maridalen
Rivningsplanen fra 1972

Hva blir bevart i Maridalen

Fra årsskrift Maridalens Venner 1972.

For medlemmene kan det være av stor interesse å se den planen som i dag, november 1972 bestemmer Maridalens utvikling (skjebne). Den bygger i det vesentlige på en betenkning fra skogsjefen avgitt 1. oktober 1971 til teknisk rådmann. Planen kalles for – Rivingsplan for kommunal bebyggelse i Maridalen, Lillomarka og Østmarkas nedslagsfelter – i et skriv fra teknisk rådmann til Oslo formannskap omfatter følgende enheter:

Om rivingen heter det at «skogsjefen skal hjelpe til med å påse at fremtidige rivingssaker i henhold til den vedtatte saneringsplan blir forelagt formannskapet etter forutgående behandling i Skogstyret.»

Videre heter det: «[...] forutsetningen er at rivingsspørsmålet tas opp når naturlig avgang, fraflytting ol. gjør det aktuelt, og hver sak vil da bli bragt inn for formannskapet.»

Art Samlet antall Foreslås revet Foreslås bevart
I. Forpakterbolig 12 Lille Brennenga, Store Brennenga, Nedre Kirkeby, Øvre Kirkeby, Bakken, Sittpå, Brenners, Vårenhus, Nordby, Turter og Sørli Skjerven, Ødegården, Nes, Sander, Sørbråten, Øvre Vaggestein
II. Skogsarbeiderboliger, skogsstuer, småbruk og husmannsplasser
a) Kombinerte småbruk og boliger


3


Ingen


Nordbråten, Kallerud og Nordseter
b) Rene skogsarbeiderboliger 12 Sanderberget, Vestby, Heia, Steinbråten, Skjærsjøen, Sørbråten Stensrud, Nordbråten, Bergerud, Halset, Skjerven sag og Haugermosen
c) Skogstuer 4 Setertjern, Koia ved Nordseter, Vaggestein Ramnagrø, Lauvlund, Aurtjern
d) Husmannsstuer 3 Ingen Lokkeberget, Salmakerstua, Engelsrud
III. Andre boliger 3 Lokkeberget syd, Steinbråten, Dusgård, Myrvold, Berntsberg, Ødegården ved Nøklevannet  
IV. Stubberudgårdene 1 (3 boliger med 12 leiligheter)  
V. Hytter bortleid 3 Vaggesteinkollen, Koia ved Skar, Hullet ved Nordbråten, AUF’s hytte i Lillomarka, Kalbakken speidertropp i Lillomarka, Norsk Trekkhundklubb i Lillomarka, Norsk Trekkhundklubb ved Ullevålseter. Kuskeboligen ved Nøklevannet
VI. Hytter på festet kommunal grunn 6 Torbjørn Halvorsrud, Thorleif Johansen, Astrid Ellefsen, Erling Schrøder Skuldhytta ved Ullevålseter, Martin Tranmæl
VII. Lagerbygninger 2 Skjerven sag Nordbråten
VIII. Sportsstuer 2 Ingen Ullevålseter, Lilloseter

dot