www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Skjøtselsoner >  Skogområder
Utdrag fra forvaltningsplanen:

Skogområder

"Skogsonen omfatter først og fremst lisidene, som utgjør størstedelen av landskapsvernområdet. Forskjellige nøysomme barskogsamfunn dominerer, mens skogen i dalbunnen er langt mer sammensatt. Her finnes mange skogtyper og en stor variasjon i arter. Lauvinnslaget er betydelig."

"Målet for skogbehandlingen å oppnå et variert og flersjiktet skogbilde og et stabilt landskapsbilde, og å sikre livsmiljøet for planter og dyr. Samtidig er forutsetningen at skogproduksjonen og et drivverdig skogbruk opprettholdes.

Skogen drives i hovedsak etter plan, som skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten. Planen utarbeides i henhold til bestemmelsene i verneforskriftens kap IV, og retningslinjer i kap 6.2.1. i denne planen. For øvrig ligger også Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka) til grunn for skogbehandlingen.

Grunneier eller bruker har ansvar for å forvalte skogen i henhold til verneforskriften. Årets planer skal legges fram for forvaltningsmyndigheten. Her skal det framgå hvilke bestand som skal skjøttes eller avvirkes, og hvordan. Likeledes skal driftsmåter, driftsveier og velteplasser framgå.

Forvaltningsmyndigheten skal påse at skjøtsel og drift utføres i samsvar med godkjent plan."


dot