www.maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Martinhytta ved Vaggestein
Fra årsskrift Maridalens Venner 1991

Martinhytta ved Vaggestein

Les Einar Linderud sin beskrivelse av Martinhytta, Kroken i Maridalen.

Martinhytta: Tegning: Frances Dodman
Martinhytta i Kroken, ved Vaggestein. Tegning: Frances Dodman

Tranmæl-hytta står det om i boken om Maridalen fra Grøndahl 1989, med det riktige navnet er Martinhytta. Den har navn etter den store taler og agitator, redaktør av Arbeiderbladet fra 1921 til 1949, Martin Tranmæl.

Da Tranmæl fylte 70 år i 1949, vedtok Arbeiderpartiet, Landsorganisasjonen og Arbeiderbladet å forære ham en ny hytte til erstatning for den gamle tømmerhytta han hadde på Sollerudskogen i Bærum, der kleivene begynte å bli anstrengende for den aldrende friluftsmannen.

Hytta ble tegnet av arkitekt Knut Knutsen og det var meningen at den skulle ligge ved Lillevand. Men det satte naboene seg i mot. Det ble lett etter ny tomt – i Sørkedalen, på Voksenåsen, og ved Hammeren blant annet. Endelig i 1952 gikk det i orden med en bygslet tomt på tre mål i skogkanten nordøst for Øvre Vaggestein gård i Maridalen.

Hytta ble reist på forvinteren i 1952 og sto ferdig til overlevering i januar 1953. Om de hadde tatt Martin Tranmæl med på råd ville nok hytta blitt langt mer beskjeden og enkel. Men med partisekretær Haakon Lie, advokat Jens Chr. Hauge og Werna Gerhardsen som drivkrefter ble hytta overlevert fullt ferdig og møblert. De som på innvielsesdagen representerte giverne var formannen i LO, Konrad Nordahl, formannen i Arbeiderpartiet, Einar Gerhardsen, redaktør i Arbeiderbladet, Olav Larsen – og Jens Chr. Hauge som hadde ansvaret for det juridiske.

Men Martin var litt fortvilet, han kunne jo ikke eie to hytter! Ganske raskt overførte han gamlehytta til dem han bodde hos: Søsterdatter med familie. Den nye hytta overførte han til en stiftelse; "Martinhytta i Kroken i Maridalen" som skulle eie hytta når han selv falt bort. Og han var meget lykkelig da han en dag kunne si: "I går hadde jeg to hytter – nå har jeg ingen." Men i dokumentene het det at "han disponerer hytta så lenge han lever". Han ble 88 år gammel. Han hadde så stor glede av hytta helt til sitt siste leveår – 1968.

Han samlet rundt seg eldre og yngre turvenner i helgene og i ferietiden. Ofte hadde han besøk av partiforeninger og grupper som AUFs sentralstyre, LO-sekretariatet og andre.

Som en av dem som fulgte ham på adskillige turer gjennom flere årtier (fra 1934) fikk jeg ansvaret for vedlikehold og vedforsyning. Og da det led mot slutten og jeg daglig besøkte ham for å lese avisene høyt (han mistet etter hvert synet), sa han ofte: "Du får ta vare på hytta!" Og det har jeg gjort – til denne dag. Og etter hvert er det foreninger på besøk, spesielt i vårsesongen. Omkring 1985 overtok Oslo Arbeiderparti retten til å disponere hytta.


Red. anm.: Einar Linderud døde i august 1998. Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner undertegnet samme år en avtale om leie av Martinhytta for foreningen.


Les Oskar Solenes artikkel om Martin Tranmæl og friluftsliv fra 2007.

Les om opprettelsen av stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen".

Stiftelsen Martinhytta 1953.jpg
Utdrag fra Det Norske Arbeiderparti, beretning 1953.


Stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" skulle ha et styre som besto av "én mann utsett av sekretariatet i Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, én utsett av sentralstyret i Det norske Arbeiderparti og én fra Arbeiderbladet. Jeg vil sette pris på om formannen i LO, og i Partiet og redaktøren i Arbeiderbladet ville sitte i styret." Så lenge Martin Tranmæl levde, ville han også sitte i styret.

Ifølge Det Norske Arbeiderpartis beretning fra 1953, besto det første styret av Martin Tranmæl, Einar Gerhardsen, Konrad Nordahl og Olav Larssen, med Jens Chr. Hauge som sekretær.

28.03.1980 ble festeretten til gnr. 326 bnr. 326 overført til stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen", og ble dermed først da registrert i grunnboken. Festekontrakten med Martin Tranmæl ble opprettet 07.10.1952, og stiftelsen ble opprettet 11.05.1953.

Festekontrakten med Oslo kommune mellom stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" (fester) og Oslo kommune (grunneier), ble 28.03.1980 undertegnet av Per Brundvand (redaktør i Arbeiderbladet), Tor Halvorsen (leder i LO) og Reiulf Steen (formann i Arbeiderpartiet) på vegne av stiftelsen. Jens Chr. Hauge var én av to vitner som bekreftet festekontrakten med Oslo kommune.

I denne festekontrakten står det bl.a.: "Bestemmelsen i § 5 om at hytta bare må disponeres av en privat person til rent privat formål utgår. § 12 får følgende ordlyd: 'Ønsker festeren eller hans bo å overdra sin festerett og de bygninger som står på det festede område, har kommunen forkjøpsrett. I mangel av enighet om prisen blir den å fastsette ved skjønn som nevnt i § 3, etter den verdi bebyggelsen har når den blir stående på eiendommen. Etter at prisen er fastsatt, treffer kommunen bestemmelse om den vil overta. Overdragelsen av festeretten skal godkjennes av kommunen.' ... Festetiden for festekontrakten utvides med 10 år fra 1.8.1977. Festeforholdet fortsetter utover denne tid med 12 måneders gjensidig oppsigelse."


Lov om tomtefeste: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-12-20-106


Einar Linderud skriver i artikkelen fra årsskrift 1991 at "omkring 1985 overtok Oslo Arbeiderparti retten til å disponere hytta". Det skal foreligge et dokument i samarbeidskomiteen mellom LO og DNA fra 1979 (ikke 1985 som Linderud skriver?), utformet av Jens Chr. Hauge, som ga Oslo Arbeiderparti disposisjonsrett til Martinhytta, men ikke overføring av eierskap.


Per mars 2021 er stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen" ikke registrert i Stiftelsesregisteret i Førde, og heller ikke med lovpålagt organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Ifølge stiftelsesloven fra 2001, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59, gjelder følgende overgangsregler:

"§ 61.Overgangsregler
For stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft, gjelder loven med følgende unntak og særregler:
c) Stiftelser som er opprettet før loven trer i kraft skal senest innen to år etter ikrafttredelsen være meldt til Stiftelsestilsynet i samsvar med § 11 første ledd. § 12 første ledd bokstavene a og b gjelder tilsvarende."

  application/octet-streamDagsavisen 26.03.20: Hyttetur i fellesskapets ånd
application/octet-streamDagsavisen 03.09.20: Jubileumshesten
text/htmlÅrbok 2020. Hytteliv. Martinhytta side 25.
text/htmlÅrbok 1991, side 18.
application/pdfArkitekttegninger Martinhytta 1952 Knut Knutsen.pdf
application/pdfArkitekttegninger Martinhytta 1952 Knut Knutsen 2.pdf
application/pdfTilsynsrapport Martinhytta 1952.pdf
application/pdfByggemelding Martinhytta 1952.pdf
application/pdfBygningskontroll – approbasjon 1952.pdf
application/pdfVedtak Helserådet Martinhytta 1952.pdf
application/pdfByplankontor kart Martinhytta 1952.pdf
application/pdfAnmodning om vernevurdering E-post 17.08.21 Byantikvaren.pdf
application/pdfAnmodning om vernevurdering E-post til Byantikvaren april og august 2021.pdf

dot